Néprajzi gyűjtések

Népdalgyűjtések a Zala völgyében

Néprajzi fényképek

Néprajzi gyűjtések, említések

Bagod

Zalalövő

Néprajzi gyűjtés a településeken 2021 és 2022-ben

A településeken riportok formájában valósult meg a néprajzi gyűjtés 2021-ben és 2022-ben. Ennek 3 szakasza volt. Első a gyűjtés tematikájának előkészítése, az ismert, a tájegységre jellemző ismertetőjegyek összegyűjtése, második a gyűjtés tematikájának összeállítása, harmadik pedig maga a gyűjtés volt. Az előkészítéséhez több néprajzi könyvet, illetve lexikont kellett alaposan tanulmányozni. Ezek voltak:

E kiadványok, könyvek adták az útmutatást a kérdések megfogalmazásához. E könyvek azt mutatták meg, hogy ezen a vidéken, az érintett 14 településen, a néprajztudomány mai állapota alapján mit tudunk az adott térség népi építészetéről, a paraszti gazdálkodásról és annak eszközeiről, népi kézművességéről, gasztronómiájáról, népviseleteiről, szokásairól, hagyományairól, babonáiról, időjárásjóslásairól, népdalairól, népzenéjéről, népi játékairól, jeles napjairól és ünnepi szokásairól, illetve az emberi élet fordulópontjairól.

Mindezek roppant fontosak, mert a gyűjtéskor nyilván csak olyan jellegű kérdéseket fogalmazhatok meg, amelyek a fentebb sorolt csapásokon belül megtalálhatóak. Így például tudott, hogy a regölés szokása ezen a vidéken sokáig élt. A 14 településből 4-ben biztosan van feljegyzés róla. Van dallam is, amely a 4 településen is eltérő.

De azt nem tudjuk, hogy a többi településen is szokás volt-e. Ha igen, akkor már sikeres a gyűjtés, ha eléneklik nekünk az adatközlők, akkor már hatványozottan sikeres, ha pedig a dallam eltér az eddigiektől, akkor egy rendkívül fontos néprajzi kincset találtunk, amelyet eddig nem archiváltak. Mindezek az összes fentebb felsorolt témában így működnek, így lehet hasznos és sikeres a gyűjtés.

A tematika összeállítása már mindezek alapján kevesebb időt igényelt és összességében a következőképpen épült fel nagyvonalakban leírva: A naptáron január elsejétől az év utolsó napjáig végighaladunk. Azokat a napokat keressük, amelyekre jutott időjárásjóslás vagy valamilyen babonás hit. Segítségképpen, ha maguktól nem jut egyből eszükbe a beszélgetéskor, akkor a térségre jellemzőket elmondom az előre kigyűjtöttekből. Amennyiben így már ismerik, akkor a helyi sajátosságokat tárgyaljuk meg.

A következő a kérdéssorban a jeles napok és az ünnepi szokások tárgyalása, szintén a naptáron év elejétől végighaladva. Az ismerős szokásoknál megállva, azokat a lehető legteljesebb mértékben átbeszéljük. További témák a tematikából: a település építményei, építészete, népi gasztronómiája, munka- és háztartási-, háztáji eszközök. Munkafolyamatok. (Aratás, szüret.) Az emberi élet fordulópontjai. (Születés, kisgyermekkor, házasság, halál.). Lakodalmi szokások. (Az eddig felgyűjtött néprajzi szellemi kincs túlnyomó többsége ide kötődik.) Táncalkalmak, közösségi események. (Fonó, kukoricafosztó, tollfosztó).

A gyűjtések minden esetben nagyon közvetlen, barátságos hangulatban teltek. Amikor néhány információ megadásával sikerélményhez jutottak az adatközlők, sokkal nyitottabbak, oldottabbak lettek és nagyon bőbeszédűek. Valamennyi gyűjtésről készítettem legalább 2 órányi hangfelvételt azért, hogy ne kelljen jegyzetelnem, mert az nagyon megnehezítette és elnyújtotta volna ezt a munkafázist.

A néprajzi gyűjtések feldolgozása a kétórás hangfelvételek visszahallgatása és az abban lévő információtartalom szelektálása, rendszerezése volt tulajdonképpen, értelmezve a szakirodalom segítségével. Önálló településenkénti összegzés nem készült. A gyűjtések nagyobb részében annyira azonos vagy hasonló eredmények, válaszok születtek, hogy érdemesebb volt egy általános kistájegységi (Zala-völgye) néprajzi jellemzést összeállítani.

Nyilvánvalóan a kizárólag egy-egy településen felbukkanó értékesebb információk, szokások, táncok, dalok konkrétan meg lettek jelölve a tájegységi jellemzésben, mert ez fontos, hogy a helyén legyen. Ebben a szférában tevékenykedve tisztában voltam vele, hogy nagy volumenű dolgok nem fognak előkerülni.

Ennek magyarázata az, hogy a mostani 80 éves adatközlő az 1940-es években született, vagyis nagyon kicsi gyermekkorában lehetett részese annak a paraszti kultúrának, amelyből még értékes hagyományokat lehet szemezgetni, találni. (Hát akkor még a 80-nál fiatalabbak esetében!) Tulajdonképpen az 50-es években voltak ők fiatalemberek, amikor a kommunizmus Magyarországon minden szférát átreformált, központilag irányított. (TSZ rendszer, kultúrpolitika, erőltetett iparosítás) Ezeknek az embereknek a nagy része még akkor is, ha az adott településen élte le az életét, a legtöbbje már a városokba járt dolgozni, nem a hagyományos paraszti közegben létezett.

A kultúrházakba irányítottan szervezték a kultúrát, nem a természetes közeg és szokásrend alapján. Valószínűleg ekkor tűntek el végleg az archaikus néptáncok ezen a vidéken. Amit sikerült összeállítani: A Zala-völgye egykori időjárásjósló mondásait, szokásait, a jeles napokat és ünnepi szokásokat, amelyekre még emlékeztek e régióban. Az emberi élet fordulóinak ide jellemző momentumait. Néptáncokból a polgári eredetű társastáncokat sikerült gyűjteni. Előtte is ismertem ezekből többet, de nem tudtuk, hogy ezen a vidéken is táncolták. A népi gasztronómia is rengeteg közös vonást mutatott, csakúgy, mint a táncalkalmak.

Az adatközlők településenként:

Bagod

Hagyárosbörönd

Kávás

Keménfa

Ozmánbük

Salomvár

Zalaboldogfa

Zalaháshágy

Zalaszentgyörgy

Zalalövő

A néprajzi gyűjtések, beszélgetések településenként

A gyűjtés tematikája

Az alábbiakban leírt jeles napok, ünnepi szokások, illetve az emberi élet fordulóinak eseményei a településeken az előzetes vizsgálódás alapján közös képet mutattak, így az alábbi tematika mentén lettek a riportok lefolytatva.

Január: Boldogasszony hava

Február: Böjtelő hava

Március: Böjtmás hava

Április: Szent György hava

Május: Pünkösd hava

Június: Szent Iván hava

Július: Szent Jakab hava

Augusztus: Kisasszony hava

Szeptember: Szent Mihály hava

Október: Mindszent hava

November: Szent András hava

December: Karácsony hava

Az emberi élet fordulópontjai

Keresztelési szokások a 14 településen általában

A gyermek

Adatközlőim nagy egyetértésben azt mondták, hogy a környékbeli emberek úgy tartották régen, hogy a legnagyobb gazdagság a gyerek. A gyermek elsősorban fiút jelentett, mára ez kissé megkopott nézet. Ha a gyermek fiú volt, azt mondták rá: derék gyerek, de ha leány, akkor a megjegyzés néha így hangzott: csak egy hitvány leánygyerek. Ma már azonban azt mondják: akár fiú, akár lány, csak egészséges legyen. Általában annak örültek, ha az első gyermek fiú. Persze megvolt a maga vigasztalása annak is, akinek az első gyermeke leány volt, mert az lett a dajkája a következőknek.

A születés helye

Régebbi időben a születés rendszerint otthon a háznál történt. Csak rendkívüli eset volt az, ha valakit kórházba kellett szállítani. Az otthoni szüléseknél a szülésznők vagy, ahogy itt most is nevezik őket, bábasszonyok segédkeztek. 1904-től 1945-ig olyan anyakönyvet használtak, melyben a szülésznő nevét is fel lehetett jegyezni, mert előre volt nyomatva a rovat az anyakönyvbe, s abból megállapítható volt, hogy sokszor nem a szülésznők segédkeztek, hanem egyszerű tanulatlan falusi asszonyok.

A gyermek születésénél ma már nincs semmilyen babonaság. Régebbi időben a bepólyált gyermekre édesapja ingét, vagy gatyáját szokták rátenni, vagy néha egy darab alsóruháját visszájára adták rá, hogy a gyermeket meg ne igézzék, vagy szemmel meg ne verjék. Ma már természetesen ezeket a meséket senki nem hiszi. Adatközlőim közül volt, aki emlékezett arra, hogy fiatalkorában azt beszélték, a bábasszony fokhagymát tett a gyerek vánkosa alá, de nem szólt róla senkinek. Amikor aztán már az anyuka maga fel tudott kelni, kidobta a fokhagymát, de ő sem szólt róla senkinek.

Az újszülöttet születés után rögtön megfürdették és bepólyálták. A kisgyermeket régen bölcsőbe helyezték, és abban ringatták. Ma már a falusi háznál is gyerekkocsit vesznek, sőt sportkocsit is, amiben tologatják.

A fiúgyermek pólyáján rendszerint kék, a leányén rózsaszínű volt a díszítés. Manapság is hasonlóképpen vásárolnak. Újabban gyakran fehér, mert az jó a fiúnak is meg a lánynak is. A pólya, különösen pedig a fejkötő színe maga mutatta már a gyermek nemét is, ha nem tiszta fehér. Pólyás kora után a gyermeknek rácsos járókát készítettek, amiben eljátszhatott, és alhatott is.

A születés helye

A gyermeknek nevet kellett adni. A gyermek nevének megválasztásánál gyakori szokás volt, hogy az öregszülők nevét adták az unokáknak. Egyes családoknál nemzedékeken át azonos nevek voltak használatban. Így aztán van idős, ifjú és legifjabb belőlük. Azt mondták a fiúra: az apja fia, legyen a neve is az apjáé.

Sokan viszont nem adták a saját nevüket a gyermekeiknek, mert nem akarták, hogy idősb., ifjabb jelzővel szerepeljenek. Tehát míg egyesek ragaszkodtak ahhoz, hogy a nevük ki ne haljon, mások viszont nem akarták keresztnevüket gyermeküknek adni. Volt rá eset, hogy a naptári névnaphoz közel eső születés miatt kapta valaki a nevét.

Olyan eset is előfordult, hogy az édesapa mindkét gyermekének adta a maga keresztnevét, de még egy másik nevet is. Olyan eset is előfordult, hogy a keresztanya választotta a keresztgyermeke nevét, vagy ha nem arra akarták keresztelni, nem vállalta a keresztszülőséget sem. Néha népszerű politikusok, vagy írók, művészek neve is elterjed. Manapság új divatos nevek vannak napirenden, nagyon kevesen alkalmazzák a régi hagyományokat. Újabb időben a régebben használatos ótestamentumi nevek mellett jó egynéhány ősi magyar név is felelevenedett.

A keresztelés ideje

A névadást és anyakönyveztetést követte a keresztelés. Régebbi időben a keresztelés a születés után rendszerint a 8. napon történt ótestamentumi hatásra. A Bibliában olvassuk, hogy 8 napos korában adtak nevet a gyermeknek.

A hagyomány szerint a keresztelést a hét bármelyik napján végezhették, néha előre megbeszélve, de legtöbbször bejelentés nélkül. E miatt megtörtént nem egyszer, hogy a lelkipásztor nem volt otthon s várni kellett rá. Az utóbbi 50 esztendőben azonban a keresztelés rendszerint szombat, vasárnap, vagy ünnepnapon történik a templomban, gyülekezeti istentisztelet keretében, a szülők és a keresztszülők jelenlétében, leginkább előzetes bejelentés után. 

A keresztelés helye

A keresztelés helye a templom. De téli zord időben, avagy olyan esetben, amikor a család érdeke úgy kívánta, a lelkészi fűtött hivatal, sőt több esetben a szülői ház is helyet adott a ceremóniának. Könnyebb volt a lelkipásztort a családhoz vinni, mint a kisgyermeket és a keresztszülőket kocsiztatni, vagy szánkóztatnia nehezen járható utakon.

Keresztelési ebéd

Amikor a keresztszülők a gyermeket hazavitték, megkezdődött hamarosan az ebéd, vagy esetleg vacsora. Voltak olyan keresztelők, melyek egészen lakodalmi étrend szerint folytak le. Az ebéd megkezdése előtt már perec, sütemény, vagy kuglihupp volt az asztalon és természetesen bor, meg szódavíz. Eközben beszélgettek, poharazgattak, míg aztán elkészült az ebéd. 

A leggyakoribb fogások a következők voltak: 1. Tyúkhúsleves metélt tésztával. 2. Főtt tyúkhús paradicsommártással. 3. Húsos káposzta. 4. Rétes, túrós, darás, krumplis, káposztás 5. Kása aprólékokkal. Rizskása, esetleg tarhonya. 6. Sült hús, kirántott hús, fasírozott. 7. Torta. 8. Sütemények. 9. Gyümölcs.

Természetesen egyszerűbb ebéd is volt, mely azért belenyúlt a késődélutánba, sőt néha az estébe is. Ilyenkor előhozták a régi történeteket. Egyszer, vagy két emberöltővel ezelőtt történt, hogy Zalaszentgyörgyön két gyermeket vittek keresztelni s közben betértek a kocsmába is. Valaki, hogy megtréfálja a már kellemes hangulatban lévő keresztszülőket, kicserélte ott a két gyermeket, s ezt nem vették előbb észre, csak mikor hazaértek. Úgy kellett aztán a gyerekeket visszacserélni.

A gyermek megajándékozása

Régebbi időben szokásban volt az, hogy 6 hét múlva, vagy esetleg félév, sőt egy év múlva elmentek a keresztszülők meglátogatni a keresztgyermeküket, s akkor komakosarat vittek. Megpucolt tyúkot, süteményt, egy üveg bort s a gyermeknek valami ajándékot is. Ez volt a néző, vagy más szóval: paszita. Annak idején a nézőben vidám órákat töltöttek együtt, de akadt olyan paszita is ahol zene is szólt s reggelig is elmulattak, táncoltak is. Manapság nem ebben a formában zajlik a babanéző.

Paszita helyett évről évre, különösen húsvét ünnepében, esetleg karácsonykor is ajándékot kapott a keresztgyerek, piros tojást és egy perecet szoktak kapni. Aztán az 1940-es években szokásba jött a zsebkendő, szájharmonika, pohár, szalvéta, törülköző, tányér. Manapság már egy fél játékbolt az ajándék.

Amikor a gyermek 4-5 éves volt, akkor szoktak neki venni, egy öltözet ruhát a keresztszülők. Ez az ajándék volt: a korozsma. Ha ez elmaradt, akkor férjhezmenetelkor, vagy nősüléskor dupla ajándék járt. Az ajándékozás ma már túlméretezett, senki sem akar lemaradni s versengve veszik az ajándékot, ami néha értelmetlen túlzássá fajul. Természetesen a házasságkötéskor vett ajándék a legdrágább, de ezzel aztán le is tesz a keresztszülő ez irányú gondjáról.

Lakodalmi szokások a Zala völgyében

Zala völgye lakodalmairól általában

Göcsejben (Itt az értéktár projektben a 14 településből 5 település Göcsejhez tartozik a többi 9 Zala völgyéhez) és a Zala völgyében (szorosan egymás mellett van a két kis tájegység) és általában Zala megye más részén is, a táncokból, hagyományokból főképpen azok élnek még a legjobban, amelyek a fiatal életek indulásán, a lakodalmakban születtek, amelyek szorosan a táncos jókedv hangulatát emelik és a vígságnak kísérőjeként jelentkeznek. Az természetes, hogy az esküvő napja a leggazdagabb anyagú, legváltozatosabb, legszebb a nézőnek és a résztvevőnek egyaránt. Kevés napja van az évnek, amelyik több, szebb, változatosabb látnivalókban gazdagabb, mint a lakodalom napja. Kevés szórakozási lehetősége volt a parasztembernek, de ha akadt, akkor ott istenigazából szórakozott.

Adatközlőim elmondása alapján, míg eljutunk a lakodalomhoz, előtte több nagy eseményt kell megélnie a párnak, amit itt most csak felsorolnék. Először is meg kell ismerniük egymást. Az ismerkedésnek több lehetősége is volt, nyilván azok voltak az izgalmasabbak, amikor a menyasszony és a vőlegény önszántukból találtak egymásra és ismerkedtek meg. A másik lehetőség, amikor a szülők kerestek és találtak párt, mai szemmel nem igazán idilli lehetőség. Régen működött, ám adatközlőimet kérdezve ez inkább a 30-as évekig volt jellemző e vidéken. A helyszínek az ismerkedésre elsősorban a következők lehettek azokban az időkben: bál, templom, kalákamunkák.

Amikor már kellőképpen megismerték egymást kitűzték az eljegyzés időpontját. Itt ejtették meg a móringolást (egyfajta házassági szerződés) is. Mindezeket követően felkészültek a nagy napokra hasonlóképpen, mint manapság. Vőfélyt választottak és kértek fel leginkább a családból, a nászokat, koszorúslányokat is felkérték.

A vidékre (de inkább a göcseji részre) a múlt század közepéig (valahol későbbig) szokás volt a 3 napon át tartó lakodalom. A lakodalmi menü és az egyéb szokások sok ponton hasonlítanak a többi tájegységekben felgyűjtöttekhez. Általánosítva e térségben húsleves volt az első, ezt követte a főtt hús paradicsom vagy zsemlemártással tálalva. Paprikás (csirke legtöbbször) volt a következő étel, majd rétes. Ezután Pecsenyék majd sütemények, torták. 

Általában adatközlőim elmondása alapján az 1970-es 80-as évekig a faluban helyben kifőzött lakodalmak voltak. (helyi asszonyok álltak össze a házasulandók családjával és a hozzávalókat begyűjtötték a rokonságból). Zenekart fogadtak (akkoriban még a környező településeken többen is muzsikáltak), a 70-es évekig cigányzenekart (hegedű, brácsa, bőgő, esetleg cimbalmos), utána már a ma is ismert mulatós bandákat.

Amire adatközlőim emlékeznek a lakodalmakból, azok már erőteljesen polgáriasult, egyszerűsödött elemek voltak. Ilyenek: a vacsorát a vőfély mondja be versekkel, menyecsketáncot is ő vezeti. Régebben azért rengeteg szórakoztató eleme volt az itteni lakodalmaknak is (régi gyűjtésekből tudjuk), ám sajnos mára ezek elkoptak, elmúltak.

Táncos szokások

Sajnos e vidék nagyon korán polgáriasult, ami nem tett jót az archaikus, autentikus néptánc hagyományoknak, mivel azok eltűntek. Leginkább már csak polgári eredetű társastáncokra emlékeznek az idősebbek (a fiatalok már azokra sem).

Néptánc gyűjtés

A népélet jeles napjai, családi eseményei, a paraszti mulatságok kiváló alkalmat nyújtottak táncaik, szokásaik, játékaik gyakorlására. Egy-egy lakodalom önfeledt mámorában előkerültek a különböző munkák mozdulatait táncos formába öntő, munkamozgást utánzó táncok például az erotikus töltésű mozsártánc, az ügyességet fitogtató, látványos cséphadarótánc, vagy a nagyon sok helyen elterjedt párválasztó párnástánc, kendőstánc. 

Zala megye a Nyugati- vagy Dunai Táncdialektushoz tartozik, ezen belül is Nyugat- és Közép-Dunántúlihoz. E rész egyike azoknak a vidékeknek, ahonnan a legkevesebb gyűjtött adattal, filmmel és táncleírással rendelkezünk. Ez a terület sajátos történeti, gazdasági és társadalmi alakulása következtében nem tudta megfelelően az érdeklődés elé tárni ilyen jellegű anyagát. Tehát a megye a mai napig sem tartozik a már felkutatott néprajzi hagyományokkal bővebben rendelkező megyék közé.

1930-as, 1940-es években, mikor a táncok kutatását elkezdték, sem volt néprajzi érdeklődés szempontjából látogatott terület, mert elsősorban a néprajzi kuriózumokat nyújtó és népművészeti vonatkozásban látványosabb vidéket keresték fel a kutatók, és ott természetesen a néptánc is gazdagabbnak mutatkozik.

Az általános táncok kopottságával szemben a lakodalmi táncrepertoár gazdag és különleges, máshonnan nem vagy alig ismert típusok fordulnak elő. A lakodalmi seprűtánc termékenységi rítusához hasonló tartalmú táncok a vidék lakodalmi táncai közt igen gyakoriak. E vidékre jellemző tánc a mozsártánc. A férfi mozsártörőt a nő pedig famozsarat tart a lába között, közben mozgásukkal a nemzést utánozzák.

E terület tánckincsének jelentős részét alkotják a nyugati eredetű, részben tánciskolás vagy népi közvetítéssel elterjedt polgári eredetű páros táncok, táncos társasjátékok. (Párnástánc, a gólya, csibetánc és még legalább 50) Ezt nagy mértékben megerősítették adatközlőim, akikkel a riportokat készítettem.

A következő táncokat sikerült előcsalogatni az idős adatközlőktől.

HÁ TETTED A TÜT…

A férfi és a nő egymással szemben felállnak. „ Há tetted a …” dallamrészre a nőtáncos kezével malomjátékot csinál, „..tüt”-re a kezét csípőre teszi, „ Te meg a gyüszüt …” ütemrészre az előző játék megismétlődik.

A következő dallamrész kezdésére mindkét táncos egyet tapsol és párosan forognak.

A forgás apró, lépő-forgás, „Suszter pulka, zöld pántlika, kalapomba tüzd” szöveg dallamára.

Lakodalomkor, tollfosztóban és mulatságokon táncolták.

Szöveg:

Há tetted a tüt,
Te meg a gyüszüt, 
Suszter pulka,
Zöld pántlika, 
Kalapomba tüzd.

GYERE BE RÓZSÁM…

A két táncos egymással szemben áll föl. A fiú hívja a lányt, csalogatja, jobb kézzel integet neki az első két sor éneklése alatt. Ez idő alatt a leány „nemet” int a jobb kéz mutató ujjával. A dallam végéig páros forgás, a forgás az utolsó sornál gyorsul.

Táncalkalom: lakodalomban hajnal felé szokták táncolni.

Szöveg:

Gyere be rózsám gyere be,
Csak magam vagyok idebe,
Három cigánylegény hegedül,
Csak magam járom egyedül.

HOGY A CSIBE…

A párok szemben felállnak. A páros táncokat általában a vidám jókedvű mozdulatok jellemzik. Inkább tréfás tánc. A férfi táncos a nő táncos bal kezébe teszi a jobb kezét, és a nő a másik kezébe háromszor belecsap „Hogy a csibe, hogy?” szövegrészre. Ugyanez megismétlődik megfordítva, a férfi részéről „… három forint húsz”, szövegrészre. Utána páros forgás, egy váltással.

Táncalkalom: lakodalom, általában minden fajta mulatságon járták. Főképpen az öregek, de a fiatalok is táncolták.

Szöveg:

Hogy a csibe, hogy?
Három forint húsz,
Mondja, mondja mi az ára?
Leteszem az asztalára!

ENNEK A GAZDÁNAK

A táncosok egymással szemben állnak fel. A férfi a nő táncos derekát fogja, a nő pedig a férfi táncos vállát. Cifrával körbe mennek. Majd tapsos rész következik. Előbb combütés, majd két tenyér összeütése után jobb kéz jobb kézzel kétszer összeütődik, újra combütés, balkézzel az ütés megismétlődik. Újból combütés, jobb kéz jobb kezet üt egyszer, bal kéz bal kezet üt egyszer és ismét utána combütés, taps, jobb kéz bal kezet, bal kéz jobb kezet üt egyszerre.

Tapsos rész alatt „Jó volna sör, sör” szövegrészre, először a bal lábon helyben ugrálnak kis ugrásokkal, a jobb lábat egy kissé előre tartják. ’Jó volna a bor, bor” szövegrészre ugyanez történik a másik lábra. Utolsó sornál átváltanak és a bal lábon helyben ugrálnak kis ugrásokkal.

Szöveg:

Ennek a gazdának akkor vagyon jó kedve,
Amikor a zsebje százasokkal van tele,
Jó volna a sör-sör,
Jó volna a bor-bor,
Jó lesz majd a Sári lánya
Lakodalomkor.

A macskurázás

Szakirodalmat böngészve láttam, hogy a vidéken általánosan elterjedt szokás volt a maszkázó alakoskodás. Konkrét gyűjtést nem találtam egy településről sem.

Káváson Kozma Józsefné (szül. 1932) emlékeit felidézve az alábbiakat mondta el a helyi macskurázásról. E szokást már a negyvenes években is macskurázásnak hívták. Hamvazószerda előtt, húshagyó kedden, estétől, sötétedéstől jártak a faluban házról-házra. A farsangi időszakot zárták le ezzel a szokással, valamint a telet búcsúztatták el. 

A szomszédos Zalaszentgyörgyön a szokás azóta is folyamatosan él ugyanabban a formában. Változás talán annyi történt, hogy manapság már a hagyományt lelkesen őrző felnőttek járnak, míg Kozma Józsefné 14 éves korában volt utoljára. Fiúk és lányok vegyesen jártak addig, amíg meg nem házasodtak. Előkészület csak minimális volt, megfelelő rongyokat, jelmezeket kerestek általában otthon, botot vágtak, amelyet aztán a kezükben vittek. Megbeszélték a találkozás helyét és idejét. Rongyból álarcot készítettek, harisnyát húztak a fejükre, arcuk elé. Céljuk a felismerhetetlenség volt. 

2-3 fős kiscsoporttól egészen 10-15 fős, nagyobb társulások jártak házról-házra. Néha több kisebb csapat, ha összetalálkozott egyesültek és így folytatták útjukat. Régen a legjellemzőbb macskurák, kissé groteszk összeállítású jelmezek voltak: menyasszony, vőlegény, vőfély, koszorúslány. Ma már bármilyen álarcot és jelmezt felöltenek.

Miután egy háznál megálltak és oda beengedték őket a háziak kérdezgették az alakoskodókat, ki akarták találni, hogy ki van az álarc mögött, próbálták beszédre ösztönözni őket. Ám ez tilos volt. A macskurázó nem szólalhatott meg. Nem ismerhették fel a háziak. Bólogattak, mutogattak, ha kérték őket táncoltak is, de néma csendben. Miután néhány percig folyt a vidám bolondozás, a háziak borral, fánkkal, süteménnyel kínálták a macskurázókat régen, később már pénzt is osztogatnak. Búcsúzáskor odakiáltották a háziaknak, ha elégedettek voltak a vendéglátással, hogy. Régen szívesen fogadták őket, ám az idősebbek már akkoriban sem és ma sem engedik be a jelmezeseket. 

Miután végigjárták a falut, estére macskura bált szerveztek, ahová a felvett jelmezekben, maskarákban érkeztek. E bálokban – a negyvenes, ötvenes években- megfogadott cigányzenészek muzsikáltak, az emlékek alapján a következő hangszeres felállásban: hegedű, brácsa, bőgő, cimbalom.

Adatközlőm elmondását összegezve még a következőkkel tudom kiegészíteni. E szokás egyben adománygyűjtő, termékenységvarázsló, télbúcsúztató szokás is. Követi a hasonló szokások szinte klasszikus felépítését: beköszöntő, engedélykérés, párbeszédek, adománykérő, elköszönő formulák. Mindezt azonban néma csendben. Fantasztikus módon pantomimikus formában.

Beköszönnek: amikor ajtót nyitnak nekik, hajlongnak a háziak előtt, megemelik a kalapjukat. Engedélyt kérnek: elmutogatják, hogy bejöhetnek-e? Szabad-e itt macskurázni? Párbeszédek: Próbálják a háziak kitalálni kik ők? Kérdezgetik, akár cselesen is, például „Te Feri anyád vak tyúkja megtalálta már a szeget?

Itt azon volt a hangsúly, hogy próbálkoztak a háziak, különböző nevekkel, céljuk, hogy véletlen ráhibázzanak, azonban szégyen volt, ha valakiről lehullt az inkognitója. Amikor úgy gondolták, következett az adománykérés: pantomimikus mozdulatokkal közlik: kérünk enni, inni, pénzt, vagy akármit. Bőségesen megkapták a magukét, búcsúzkodnak megint csak mutogatva, de nagyon közérthetően, nyilvánvalóan.